Huur bij ons voor één dag een Harley of bekijk
onze avontuurlijke arrangementen.
Wij staan garant voor een onbeschrijfelijke ervaring!

Harley Verhuur Voorwaarden

Download de verhuur voorwaarden

De begrippen “huurder”, “ik”, “mijzelf” en “mijn” verwijzen naar de persoon die deze overeenkomst ondertekent en elke medehuurder vermeld op het verhuur insteekblad, die allen hoofdelijk en gezamenlijk aansprakelijk zijn voor de vergoedingen en verplichtingen die in deze overeenkomt zijn vermeld. De begrippen “jij” of “u”, en “jouw” of “uw” verwijzen naar de verhuurder. Het begrip “motorfiets” verwijst naar de motorfiets nader aangeduid in het verhuur insteekblad, of de vervangende motorfiets, inclusief alle banden, gereedschappen, motorfietsdocumenten, accessoires, uitrusting en kentekenplaten.
CONTRACTUELE VOORWAARDEN: DIT DOCUMENT BEVAT VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE HUUR VAN DE MOTORFIETS EN ER WORDT GEADVISEERD DEZE ZORGVULDIG TE LEZEN.
U verhuurt hierbij de in het verhuur insteekblad vermelde motorfiets aan mij overeenkomstig alle bepalingen en voorwaarden die zowel op het verhuur insteekblad als dit document staan (gezamenlijk de “overeenkomst”). Door ondertekening van deze overeenkomst ga ik akkoord met de bepalingen en voorwaarden die essentieel zijn voor de overeenkomst.
Mocht u een begeleide tocht rijden onder leiding van een medewerker van Total Harley Experience, dan dient u ten alle tijden de instructies en adviezen op te volgen van de aangewezen begeleider. U tekent voor het feit dat u voldoende instructies hebt gekregen vooraf de start van de tocht over de door u gehuurde motor.

1. CONDITIE VAN DE MOTORFIETS, AFGIFTE EN INLEVERING. Ik bevestig dat ik de motorfiets in een goede algehele conditie, schoon, met een stel originele sleutels en zonder zichtbare gebreken, behoudens zoals vermeld in het verhuur insteekblad, heb ontvangen. De motorfiets is geleverd met een volle brandstoftank. Ik zal een brandstofvergoeding betalen als ik de motorfiets inleveren met een niet geheel gevulde brandstoftank. Deze vergoeding zal zijn gebaseerd op de prijs per liter zoals gespecificeerd op het verhuur insteekblad, vermenigvuldigd met het aantal liters dat nodig is voor het vullen van de tank. Ik erken dat de brandstofvergoeding geen wederverkoop van brandstof betreft. Ik zal de motorfiets inleveren op de datum en het tijdstip als aangegeven op het verhuur insteekblad, in dezelfde conditie als toen ik hem ontving, behoudens normale slijtage bij juist gebruik. Indien ik de motorfiets niet inlever op de datum en het tijdstip als aangegeven op het verhuur insteekblad, heeft u het recht om (i) extra tijd in rekening te brengen aan € 100,00 per uur of een gedeelte daarvan, tenzij de motorfiets is gestolen of vernietigd; (ii) de jegens u in verband met de uit dergelijke aangifte voortvloeiende consequenties. Ik zal de motorfiets tijdens normale werktijden bij u inleveren, tenzij anders is bepaald op het verhuur insteekblad of schriftelijk is overeengekomen door partijen (in elk geval bij de “Inleverlocatie”). Indien ik de motorfiets niet inlever bij de Inleverlocatie zal ik een vergoeding betalen van € 100,00 per kilometer vanaf de locatie waar ik de motorfiets achterliet tot de Inleverlocatie. Ik bevestig en kom overeen dat alleen ik de bewaring heb over de motorfiets en de sleutels totdat ik deze inlever bij de Inleverlocatie. Ik bevestig en kom overeen dat ik op de motorfiets en de sleutels moet letten en dat ik de motorfiets op slot moet doen als er niet op wordt gelet en dat ik alle sloten die aangebracht zijn op de motorfiets of bij de motorfiets zijn geleverd dien te gebruiken.

2. VERHUURVERGOEDINGEN. Ik zal betalen voor de periode waarin ik de motorfiets huur tegen het tijdstarief en voor de duur als op het verhuur insteekblad aangegeven. De minimale vergoeding is één uur. Indien van toepassing zal ik de overige op het verhuur insteekblad vermeld vergoedingen betalen. Voorts zal ik aan ualle volgende additionele vergoedingen betalen die ik u verschuldigd zou kunnen zijn: (i) alle boetes, bekeuringen, te wijten zijn aan mijn beheer, gebruik, bezit of besturing van de motorfiets; (ii) alle door u te maken of gemaakte kosten, noodzakelijk om de motorfiets na inlevering te reinigen indien er sprake is van uitzonderlijke vlekken of vervuiling; (iv) enig bedrag verschuldigd uit hoofde van Artikel 11; (v) vergoedingen uit hoofde van Artikel 12; (vi) verlies van inkomsten; (vii) indien ik in gebreke blijf aan de verplichtingen van deze overeenkomst te voldoen, heeft u het recht de waarborgsom en andere bedragen die ik aan u heb betaald achter te houden, en zal ik aansprakelijk zijn voor alle additionele schade die u lijdt. Additionele vergoedingen zullen afzonderlijk worden gefactureerd.

Borg: als borg zal ik een waardepapier achterlaten wanneer ik de motorfiets kom halen, feitelijk vanaf het moment dat deze gehuurd wordt. Dit kan ook een kentekenbewijs van een ander voertuig zijn.

3. INCASSO. (a) Alle verhuurvergoedingen vermeld in het verhuur insteekblad zijn opeisbaar en dienen door mij te worden betaald op het tijdstip dat de motorfiets wordt ingeleverd. Additionele vergoedingen zijn opeisbaar en dienen te worden betaald zodra deze opeisbaar zijn, stem ik in met een vertragingsrente gelijk aan 1% boven de wettelijke interestvoet per jaar over het opeisbare bedrag. Ik zal u binnen 10 dagen nadat de betreffende betaling opeisbaar is geworden per aangetekende brief op de hoogte stellen van al mijn eventuele bezwaren met betrekking tot de vergoedingen, en indien ik deze bezwaren niet naar voren breng binnen de gestelde termijn, zal ik worden geacht uw berekening van de vergoedingen te hebben geaccepteerd. Alle vergoedingen zijn onderworpen aan een laatste controle. Indien bij deze laatste controle een fout wordt gevonden in een eerdere berekening, zal ik eventuele tekorten aanvullen, en zal ik eventueel teveel betaalde bedragen terug ontvangen indien deze bedragen hoger zijn dan € 0,00. (b)

Ik ben ervan op de hoogte gesteld dat mijn krediet, tot maximaal de krachtens deze overeenkomst verschuldigde vergoedingen, gebaseerd op mijn verklaring met betrekking tot deze verhuur, mag worden gereserveerd door de uitgever van de betaalkaart, wiens kaart ik toon bij de betaling van mijn rekening. Ik geef toestemming tot reservering van dat bedrag. Met mijn handtekening op dit document geef ik u het recht de hierboven genoemde betaalkaart te gebruiken voor de vergoedingen de verschuldigd zijn overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst. Indien de betaling plaatsvindt met een creditcard, ga ik er onherroepelijk en definitief mee akkoord dat de vergoedingen, honoraria, en onkosten die betrekking hebben op de verhuur ten laste van mijn creditcard worden gebracht. (c) Ik ben de eerstverantwoordelijke voor de vergoedingen die overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst moeten worden voldaan. Indien ik gevraagd heb dat de facturering van deze vergoeding geschiedt aan een ander persoon of een andere firma of organisatie, bijvoorbeeld de uitgever van betaalkaarten, die bij ontvangst van uw facturen niet tot betaling overgaat, zal ik gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk blijven voor de betaling en deze onverwijld verrichten. (d) Indien ik ervoor kies dat vergoedingen ingevolge deze overeenkomst in een andere valuta dan Euro worden gefactureerd, zal de wisselkoers door u worden bepaald overeenkomstig uw standaardtarieven voor omwisseling, inclusief uw standaardcommissie voor omwisseling.

4. EIGENDOM. U bent de eigenaar van de motorfiets, en noch ik noch enig ander persoon zal enig belang in de motorfiets verwerven door deze overeenkomst, behoudens mij recht de motorfiets als huurder te houden en te gebruiken gedurende de periode die aangeven is op het verhuur insteekblad en in overeenstemming met deze overeenkomst. Ik zal u op de hoogte stellen van (i) pogingen tot inbeslagneming of inbeslagneming van de motorfiets door een derde; (ii) alle gerechtelijke beslissingen of procedures die van invloed zouden kunnen zijn op uw rechten of belangen en die van Total Harley Experience, Meiroos BV., en alle aan dergelijke onderneming gelieerde ondernemingen; (iii) alle gerechtelijke procedures tegen mij inzake faillissement of collectieve schuldenregeling. Ik zal niet overgaan tot het verkopen, overdragen, afgeven of onderverhuren van enig belang dat ik heb in deze overeenkomst of de motorfiets of onderdelen daarvan en elke poging daartoe is ongeldig en heeft geen rechtskracht.

5. VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK. Ik verklaar aan u dat (i) ik ten minste 21 jaar oud ben en ik een medisch gezonde conditie verkeer, (ii) ik begrijp dat er specifieke risico’s zijn verbonden aan het rijden op een motorfiets; (iii) ik ten minste 6 maanden ervaring heb met het berijden van motorfietsen van de grootte van de motorfiets; (iv) ik in het bezit ben van een geldig rijbewijs voor het rijden op een motorfiets in het land waarin ik permanent ben gevestigd en dat dit rijbewijs geldt voor dezelfde klasse motorfiets als de motorfiets. Ik zal (i) me houden aan alle wetten, verordeningen, voorschriften en
regels van de overheid met betrekking tot het gebruik en de besturing van de motorfiets; (ii) bij elke tankbeurt het oliepeil controleren; en (iii) mechanische defecten direct aan u rapporteren. Ik zal de motorfiets niet gebruiken of toestaan dat de motorfiets wordt gebruikt (i) door enig ander persoon dan ikzelf of de medehuurder die op het verhuur insteekblad is vermeld; (ii) om passagiers of goederen te vervoeren tegen een vergoeding; (iii) om iets te trekken of te duwen; (iv) in een test of een race of een wedstrijd op onverharde wegen; (v) om een persoon zonder rijbewijs rijinstructies voor het rijden op de motorfiets te geven; (vi) door enig persoon die het wettelijk niet is toegestaan een motorfiets te besturen; (vii) door enig persoon onder invloed van alcohol of een verboden stof, of een al dan nie voorgeschreven geneesmiddel dat de rijvaardigheid van de bestuurder beïnvloed; (viii) voor enig onwettig doel, waaronder begrepen het transport van een verboden stof of smokkelwaar; (ix) buiten [gebied gedekt door verzekering]; (x) om reclame te maken voor derden; of (xi) zonder een goedgekeurde helm. Als dit artikel wordt overtreden, wordt mijn verhuurovereenkomst automatisch beëindigd en ben ik aansprakelijk jegens u voor alle vergoedingen, boetes, verbeuringen, verpandingen, opslagkosten, kosten van het ophalen van de motorfiets en gerechtelijke kosten die alle bij de beëindiging van deze overeenkomst op grond van dit artikel opeisbaar worden. Ik zal geen onderhoud of reparaties verrichten aan de motorfiets of enig onderdeel of enige accessoire van de motorfiets vervangen voordat ik daartoe schriftelijke toestemming van u heb ontvangen. Indien deze toestemming niet is gegeven, zijn al dit soort acties voor mijn eigen rekening en risico. Verhuurvergoedingen zijn ook verschuldigd tijdens perioden waarin onderhoud of reparaties worden verricht aan de motorfiets.

6. TERUGNEMEN VAN DE MOTORFIETS. U heeft te alen tijde het recht over te gaan tot het terug nemen van de motorfiets indien deze fout geparkeerd staat, niet op slot is, wordt gebruikt in strijd met de wet of de bepalingen van deze overeenkomst, of achtergelaten lijkt te zijn. U heeft ook te allen tijde het recht over te gaan tot het terug nemen van de motorfiets indien u ontdekt dat ik ten aanzien van deze overeenkomst of een ander document een onjuiste verklaring heb afgelegd teneinde de motorfiets te verkrijgen. Voor zover wettelijk toegestaan doe ik hierbij afstand van alle rechten op een kennisgeving of onderhoud voorafgaand aan het terug nemen van de motorfiets door u, uw werknemers, agenten of contractanten.

7. GARANTIES. U garandeert dat de motorfiets van het merk en type zal zijn als omschreven in het verhuur insteekblad en dat het van een voldoende kwaliteit zal zijn.
Ik ben mij ervan bewust en doe ter zake afstand van mijn aanspraken, dat u, behoudens de voorgaande garanties, geen enkele mededeling hebt gedaan of doet, noch
enige garantie biedt, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de motorfiets, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, het ontwerp, vermogen, de conditie, verkoopbaarheid.

8. KWIJTSCHELDING VAN AANSPRAKELIJKHEID. (I) Namens mijzelf en mijn erfgenamen, persoonlijke vertegenwoordigers, opvolgers en rechtverkrijgenden (gezamenlijk “Erfgenamen en Opvolgers”), in het kader van het huren van de Motorfiets en, behoudens als hieronder is voorzien, doe ik afstand en vrijwaar ik u, Total Harley Experience, Meiroos BV en alle aan hen gelieerde ondernemingen, dochtermaatschappijen, kaderpersoneel, directeuren,
werknemers, dealers, distributeurs, agenten en rechtverkrijgenden (gezamenlijk “Gevrijwaarde Partijen”), van alle vorderingen, eisen, rechten en rechtsvorderingen van welke aard dan ook (gezamenlijk “Vorderingen”), die ik of mijn erfgenamen en opvolgers nu of in de toekomst zouden kunnen hebben op enige Gevrijwaarde Partij, voortvloeiende uit mijn huur van een motorfiets of enig gebruik door enig persoon van de motorfiets met inbegrip van doch niet beperkt tot schade geleden door mij of enig derde partij veroorzaakt door of samenhangende met het gebruik van de motorfiets door mij of door enig andere persoon. (ii) Ik erken en stem ermee in dat u niet aansprakelijk bent voor enige indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade of kosten van welke aard dan ook, direct of indirect, veroorzaakt door, of samenhangende met de motorfiets, het gebruik ervan, de besturing of gebrek in besturing, onderhoud of gebrek in onderhoud, of door een onderbreking van service of verlies van het gebruik van de motorfiets. (iii) Niets in deze overeenkomst zal de aansprakelijkheid beperken of uitsluiten van (a) Total Harley Experience, Meiroos BV, en alle aan het gildeondernemingen, dochtermaatschappijen, kaderpersoneel, directeuren, werknemers, dealers, distributeurs, agenten of rechtverkrijgenden (gezamenlijk de “verhuur-eenheden”) wegens overlijden of persoonlijk letsel aan de motorfiets; of (b) de verhuurder wegens overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van verhuurder. (iv) Namens mijzelf en mijn erfgenamen en opvolgers ga ik akkoord met voornoemde Kwijtschelding van Aansprakelijkheid en verklaar ik dat ik de gevolgen ervan volledig begrijp. Ik bevestig dat ik deze kwijtschelding heb gelezen en volledig heb begrepen, dat ik niet afga op verklaringen of mededelingen van enige Gevrijwaarde Partij en dat ik in de gelegenheid ben gesteld en voldoende tijd heb gehad de kwijtscheldingsverklaring te lezen en daarover vragen te stellen. (v) Voor zover deze Kwijtscheldingsverklaring niet afdwingbaar is in enig rechtsgebied, zal de reikwijdte van deze Kwijtscheldingsverklaring voor zover betrekking hebbende op dat rechtsgebied, automatisch worden beperkt tot de reikwijdte die noodzakelijk is om deze Kwijtscheldingsverklaring afdwingbaar te maken in dat rechtsgebied, zonder overigens enig ander deel van deze Kwijtscheldingsverklaring aan te tasten.

9. BEZITTINGEN IN DE MOTORFIETS. U bent niet verantwoordelijk voor het verlies van of schade aan bezittingen die door mij, of enig ander persoon, zijn achtergelaten, opgeslagen of vervoerd in of op de motorfiets, of op de motorfiets, of op uw locatie, of aan bezittingen die door u in ontvangst zijn genomen of behandeld, hetzij vóór of na de inlevering van de motorfiets en ik aanvaard aansprakelijkheid met betrekking tot alle vorderingen van derden wegens dergelijk verlies of schade. Ik alleen ben verantwoordelijk voor het verwijderen van alle persoonlijke bezittingen van de motorfiets voordat ik deze bij u inlever.

10. AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING. Iedereen die ingevolge deze overeenkomst toestemming heeft om de Motorfiets te besturen is verzekerd (de “Verzekerde Bestuurder”) tegen aansprakelijkheid voor (a) lichamelijk letsel of het overlijden van een ander persoon of andere personen en/of (b) beschadiging van eigendommen van een persoon, in ieder geval, iemand anders dan de verzekerde bestuurder of enige andere persoon verzekerd de motorfiets te besturen conform deze overeenkomst conform de bepalingen, en onderworpen aan alle voorwaarden en uitsluitingen, van een standaard minimum motorfiets aansprakelijkheidsverzekering onder de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, inclusief alle vereisten voor meldingen en medewerking van mijn kant, die deel uitmaken van deze overeenkomst. De voorgaande dekking zal een aanvulling zijn op enige toepasselijke verzekering beschikbaar voor de verzekerde bestuurder, uit welke hoofde dan ook, hetzij primair, secundair of bijkomend op welke wijze dan ook. U kunt de dekkingen waarborgen door middel van een certificaat van zelfverzekering of een verzekeringspolis, of beide, zulks naar uw keuze. In elk geval dient een afschrift van de polis en/of certificaat beschikbaar te zijn op uw hoofdkantoor om door mij te worden geïnspecteerd. Ik begrijp dat u, het volgende niet zult verstrekken (i) dekking voor boetes, bekeuringen opgelegde schadevergoedingen of smartengeld; (ii) dekking voor lichamelijk letsel of overlijden van de verzekerde bestuurder of van enig ander persoon verzekerd de motorfiets te besturen conform deze overeenkomst.; (iii) verweer tegen enige vordering nadat de toepasselijke dekkingslimieten waarin u voorziet zijn aangewend; of (iv) aanvullende niet verplichte bestuurdersverzekeringen wanneer er sprake is van geen verzekering of onderverzekering, en elke andere optionele of afwijsbare dekking, en u en ik wijzen al dit soort dekkingen. Ik begrijp dat indien schade ontstaat indien de motorfiets wordt bestuurd op een wijze dat verzekeringsdekking is uitgesloten volgens de bepalingen en bedingen van de standaard minimum motorfiets aansprakelijkheidsverzekeringspolis of nadat ik verzuim enige bepaling of beding van deze overeenkomst na te leven, zal ik of enig persoon aan wie het anders wel was toegestaan de motorfiets te besturen conform deze overeenkomst, niet door uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt zijn en zal ik aansprakelijk zijn jegens u en elke derde partij voor alle vorderingen en schade die hieruit voortvloeit.

11. VERLIES OF DIEFSTAL VAN DE MOTORFIETS. In de periode waarin ik huur ben ik aansprakelijk voor de schade, het verlies of de diefstal van de motorfiets. Indien ik geen aangepaste verzekering heb genomen en de motorfiets beschadigd of gestolen is als gevolg van een nalatigheid van mijnentwege of opzettelijk wangedrag, zal ik aan u het volgende betalen: (i) een billijke detailhandelsverkoopprijs vóór diefstal of een schadevergoeding min de opbrengst van het wrak, tenzij uw reparatiekosten plus de vermindering in waarde van de motorfiets na reparatie minder is en u niet
wettelijk gehouden bent de motorfiets als wrak te beschouwen, in welk geval ik het laatstgenoemde bedrag zal betalen; (ii) een redelijk bedrag door u vastgesteld en gebaseerd op de niet-beschikbaarheid voor gebruik van de motorfiets, Vermeerderd met een redelijke administratieve vergoeding die door u is vastgesteld (behoudens in geval van diefstal waarbij de motorfiets niet wordt teruggevonden) en (iii) alle sleepkosten en kosten van opslag die in deze gezamenlijk worden aangeduid als het “Verlies”. Als er sprake is van een ongeval waarbij de motorfiets is betrokken, zal ik het volgende doen: (i) onmiddellijk telefonisch verwittigen; (ii) onmiddellijk de politie inlichten en een officiële aangifte van een ongeval of diefstal doen; (iii) u onmiddellijk inlichten; (iv) alle maatregelen nemen om uw rechten te beschermen; (v) de volgende informatie inwinnen: de namen en adressen van alle betrokken, inclusief de getuigen; de datum en plaats van het ongeval; de betrokken voertuigen; de namen van de verzekeringsmaatschappijen en de registratienummers van de desbetreffende verzekeringspolissen; (vi) de motorfiets niet achterlaten zonder te hebben zorggedragen voor bescherming ervan; (vii) geen aansprakelijkheid of fout erkennen; (vi) geen schikking met derden treffen; (vii) onverwijld voldoen aan enig verzoek om informatie met betrekking tot het ongeval; (vii) indien ik van mening ben dat mijn verantwoordelijkheid voor het verlies wordt gedekt door mijn eigen verzekering of de uitgever van mijn betaalkaart, zal ik u op de hoogte stellen van mijn verzekerings- en polisnummer of de naam van de uitgever van mijn betaalkaart en diens verzekeraar; (ix) een ingevuld ongevallenformulier indienen. Ik machtig u het verlies direct op de verzekeraar te verhalen.
Ik machtig u tevens het verlies direct te verhalen op een derde die verantwoordelijk is voor het verlies. U zult elk door u geïnd bedrag voor zover hoger dan het verlies terugbetalen. In geval van diefstal gelden dezelfde verplichtingen voor zover van toepassing. Bovendien dienen de juridische documenten en de sleutels, tezamen met een politieverklaring, binnen 4 dagen aan u te worden geretourneerd anders zal ik aansprakelijk blijven voor het verlies van de motorfiets. Indien ik betrokken ben bij een ongeval of een diefstal van de motorfiets, begrijp ik dat de motorfiets niet zal worden vervangen en dat deze overeenkomst automatisch zal worden beëindigd zonder terugbetaling, tenzij het ongeval is veroorzaakt door de nalatigheid van de bestuurder van een ander voertuig of een ander persoon dan mijzelf of de medehuurder die in het verhuur insteekblad is vermeld.

12. VRIJWARING. Met inachtneming van Artikel 8 (iii), ga ik ermee akkoord om u, Total Harley Experience en alle aan hen gelieerde ondernemingen te vrijwaren tegen elke schade en elke aansprakelijkheid alsmede alle kosten die ieder van u heeft als gevolg van (i) mijn gebruik van de motorfiets (echter slechts voor zover de omvang van deze schade, aansprakelijkheid of onkosten groter is dan de limieten van enige aansprakelijkheidsverzekering. Voorzien onder deze overeenkomst) of (ii) een inbreuk op enige verklaring, garantie, afspraak, overeenkomst of verplichting die door mij is aangegaan of gemaakt in deze overeenkomst. Geen vrijwaring voor schade aan de motorfiets is verplicht indien ik een Document Schade en Verlies heb ondertekend en de hierbij behorende vergoedingen heb betaald. Het Document Schade en Verlies dekt geen schade als gevolg van opzet of mijn grove nalatigheid. In het geval dat de schade door een verzekering is gedekt, is het Document Schade en Verlies niet van toepassing op het eigen risico (franchise) en heb ik niet het recht teruggave te eisen van dat eigen risico door de verhuurder.

13. DIVERSEN. (a) Elke bepaling van deze overeenkomst die geheel of gedeeltelijk nietig of niet afdwingbaar is in enig rechtsgebied, zal geen effect hebben, voor zover betrekking hebbende op dat rechtsgebied, echter slechts tot de reikwijdte van dergelijke nietigheid of niet afdwingbaarheid, zonder overigens de overige bepalingen van deze overeenkomst aan te tasten. (b) Elke wijziging in de overeenkomst of uw rechten dient schriftelijk te worden gedaan en te worden ondertekend door uw bevoegde vertegenwoordiger. (c) Indien ik de motorfiets niet inlever op het tijdstip dat vermeld is op het verhuur insteekblad, heeft u het recht de overeenkomst te verlengen tot het tijdstip van inlevering; u heeft te alle tijde het recht om zonder kennisgeving de verlengde overeenkomst te beëindigen. (d) De overeenkomst zal onmiddellijk worden beëindigd indien (i) ik in staat van faillissement word verklaard of ik een collectieve schuldenregeling heb verkregen; (ii) u vaststelt dat mijn activa of enig deel daarvan in beslag zijn genomen voor de betaling van mijn schulden of dat er met betrekking tot mijn bezittingen een bewindvoerder is benoemd; of (iii) ik niet voldoe aan de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst. De beëindiging van de overeenkomst heeft geen invloed op uw recht eventuele overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van de overeenkomst door mij aan u verschuldigde bedragen te innen, en u heeft tevens het recht de motorfiets weer in bezit te nemen.

14. ANNULERING. In geval van annuleren binnen 14 dagen voor de startdatum van de huurovereenkomstdatum, bedraagt de betalingsplicht 50% van het overeengekomen bedrag van de motorhuur of arrangement.
In geval van annuleren tot 14 dagen voor aanvang van de huurovereenkomst bedraagt de verschuldigde vergoeding € 85,-.

15. HARLEY-DAVIDSON, GEEN PARTIJ BIJ DEZE OVEREENKOMST. Ik begrijp en erken dat u onafhankelijk bent van Harley-Davidson Motor Company, Inc. en Harley-Davidson, Inc. en de aan hen gelieerde ondernemingen. Ik erken en stem ermee in dat de HD-eenheden gerechtigd zijn de Artikelen 6 en 12 van deze overeenkomst af te dwingen, echter, ik erken en stem er mee ik dat de HD-eenheden geen partij bij deze overeenkomst zijn in welke hoedanigheid dan ook en dat deze overeenkomst mij geen enkele rechten, van welke aard dan ook, jegens een van hen geeft.

16. HEERSEND RECHT EN BEVOEGDE RECHTER. De overeenkomst wordt beheerst door en dient te worden geïnterpreteerd overeenkomstig Nederlands recht.
Alle eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.